Το έργο E.T.Ho.S. προέκυψε από την ανάγκη των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην ΕΕ, εστιάζοντας σε μια από τις πιο σημαντικές πηγές αντιπροσώπευσης, τα ΜΜΕ.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των δημοσιογράφων και των φοιτητών δημοσιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα για την άμεση ή έμμεση (ανά)παραγωγή επιβλαβών στερεότυπων ενάντια της ΛΟΑΤ κοινότητας. Θα εξυπηρετηθεί έτσι ο απώτερος στόχος του προγράμματος  E.T.Ho.S., που θέλει να καταπολεμήσει τις διακρίσεις εναντίον της ΛΟΑΤ κοινότητας σε Ελλάδα, Λιθουανία και Κροατία με τη χρήση της δύναμης των μέσων ενημέρωσης προς όφελός τους, αμφισβητώντας ταυτόχρονα τις ψευδείς δηλώσεις.

Ενόψει του σημαντικού ρόλου των μέσων ενημέρωσης στην αντιμετώπιση αρνητικών στερεοτύπων κατά της ΛΟΑΤ κοινότητας και στην πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, το έργο απευθύνεται σε:

 • Δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης / προσωπικό
 • Φοιτητές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
 • Φορείς χάραξης πολιτικής και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων

Ώστε να :

 • Αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η γνώση των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των φοιτητών (δημοσιογραφίας) στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Κροατία σχετικά με την εκπροσώπηση της ΛΟΑΤ κοινότητας χωρίς διακρίσεις και την πρόληψη και καταπολέμηση της αναπαραγωγής ομοφοβικών, τρανσοφοβικών και αμφίφοβικων στερεοτύπων στα/από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Υπάρξει παροχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βελτιωμένα εργαλεία και υλικό για την διεξαγωγή μελετών μέσων επικοινωνίας, ευαισθητοποιημένων σχετικά με τη ΛΟΑΤ κοινότητας
 • Βελτιωθεί η εκπροσώπηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πολιτικά κόμματα
 • Αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο της ομοφοβίας, της τρασφοβίας και της αμφιφοβίας διάλογος μεταξύ των μέσων λήψης αποφάσεων, των επαγγελματιών και του κοινού στις 3 χώρες. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη ενός οδηγού για την ΛΟΑΤ κοινότητα σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα αφορά τους καθηγητές και φοιτητές δημοσιογραφίας
 • Εκπαίδευση για δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, την Λιθουανία και την Κροατία
 • Προάσπιση των για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας και άσκηση πίεσης για τα δικαιώματα τους και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος τους
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον διάλογο των μέσων για την ομοφοβία, τρανσφοβία και αμφιφοβία